Regin Marraskuun 2022 markkinointiviestintäalan toimistojohtajien tutkimuksesta ilmenee, että noin puolet vastaajista kokee vuoden olleen erittäin positiivinen tai positiivinen, ja 40 % oli sitä mieltä, että vuosi 2022 on ollut neutraali. Edellisessä tutkimuksessamme (Marraskuu 2021) jopa 96 prosentilla oli erittäin positiivinen tai positiivinen näkemys markkinatilanteesta, kun taas huhtikuussa 2020 jopa 94 % koki markkinatilanteen negatiivisena. Tilanne on vuoden 2022 lopussa edelleen positiivinen, vaikkakin toimistojohtajien näkemys on muuttunut vuoden takaisesta neutraalimmaksi.

Kaksi kolmesta toimistojohtajasta arvioi, että asiakasmäärä oli merkittävin positiivinen tekijä, joka vaikutti toimistojen liiketoimintaan vuonna 2022. Toimistojohtajista 44 % arvioi, että positiivisimmat tekijät olivat toimeksiantojen määrä ja koko. Näiden tekijöiden vaikutus oli merkittävämpi kuin makrotalouden tekijöiden kuten sodan, inflaation ja epidemian vaikutukset, vaikkakin ne näkyivät toimistojen toiminnassa muuttuneina markkinatilanteina ja muutoksina asiakkaiden toimintaympäristössä. Toimistojohtajista 70 % arvioi makrotekijöistä sodan (Ukrainan sota), 56 % arvioi inflaation, 36 % energian hintojen ja 33 % epidemian (Covid-19) vaikuttaneen muuttuneisiin markkinatilanteisiin eniten.

Lisää asiakkaita ja toimeksiantoja. Lisääntyneet asiakkuudet ja suurempi määrä toimeksiantoja ovat vaatineet enemmän resursseja, ja noin puolet toimistojohtajista vastaakin, että lisääntyneet henkilöstökulut ovat vaikuttaneet negatiivisesti liiketoimintaan vuonna 2022.

– ”Vastaukset kuvaavat hyvin sitä, että makrotekijöiden muutoksista huolimatta toimistojen isoin haaste oli mikrotaloudellisella tasolla sama vuonna 2021 ja 2022 – henkilöstöresurssit ja niiden saatavuus. Makrotekijöiden kaikki vaikutukset eivät vuonna 2022 vielä kokonaisuudessaan ole laskeutuneet toimintaan asti (esim. inflaatio ja sähkön hinnat), mutta ennakointia näihin on jo havaittu myös tässä kyselyssä, toteaa Regin Business Director, Carola Katter.”

Toimistojohtajien suurin haaste on muuttumaton: Regin viime vuoden tutkimuksen (Marraskuu 2021) mukainen isoin haaste liittyi resursseihin ja rekrytointiin, ja tämä oli edelleen myös 2022 toimistojen suurin haaste. Muita merkittäviä haasteita vuonna 2022 oli: henkilöstön säilyttäminen, uusasiakashankinta, asiakashallinta/asiakkaiden säilyttäminen sekä taloudelliset kysymykset. Tämän lisäksi epävarma makrotilanne vaikeuttaa sekä toimistojen että toimistojen asiakkaiden kykyyn suunnitella tulevaa.

Makrotaloudellinen tilanne vaikuttaa vuoden 2023 suunnitteluun: Toimistojen johtajilta kysyttiin, miten he suhtautuvat vuoden 2023 alkamiseen, ja noin 60 % on joko hyvin huolissaan tai jonkin verran huolissaan ja 40 % vastasi, että he eivät ole huolissaan vuodesta 2023. Toimistojohtaja-kyselyn tulokset vuodelle 2023 esitellään erillisessä lehdistötiedotteessa.

Carola Katter, Business Director, Regi Research & Strategi

Tutkimus tehtiin 1.−23.11.2022 markkinointiviestintätoimistojen ylimmälle johdolle Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada kuva nykytilanteesta ja tietoa, mitä alalla on tapahtunut marraskuusta 2021 lähtien. Tutkimukseen vastasi 65 suomalaisen toimiston johtajaa. Regi on yli 25 vuoden ajan suorittanut tutkimuspohjaisia markkina-analyysejä ja konsultointia strategisen päätöksenteon ja liiketoiminnan kehityksen tueksi. Räätälöimme tutkimuksia ja suoritamme neuvonantoja erityisesti B2B-aloilla. Lue lisää www.regi.se